خانه مقاله های آموزشی چگونه یک مسئله را حل کنم ..!

جستجو در سایت

  1. شناسایی عوامل بروز مسائله : ما باید ابتدا مشخص کنیم که چرا این مسئله و سوال مطرح شده است ، به عنوان مثال یک معادله جبری که دارای متغیر مجهولی است ، چرا این معادله مطرح شده است و یا وقتی یک زوایه مثلثی نا معلوم باشد چرا این زاویه نامعلوم است و فواید یافتن پاسخ و دلایل مطرح شدن این مسئله چیست ؟
  2. شناسایی دامنه و حوزه مسئله : ما باید اینجا مشخص کنیم که مسئله ما مربوط به چه مباحثی ار علم ریاضیات است ، چرا که ممکن است بعضی از مسایل به چند شاخه ریاضی مرتبط باشد مثلا فرایند پیدا کردن مجهول یک معادله یک فرایند حسابی و جبری است امام فرایند حل یک معادله در هندسه ممکن است علاوه بر هندسه به جبر و حسابان هم مرتبط باشد پس باید دقت کنیم که حوزه مسئله ما چیست ؟
  3. تفکیک معلوم و مجهول در مسئله : بعد از فهم دو مرحله فوق اکنون ما باید معلومات و مجهولات مسئله را از هم تفکیک کنیم . سپس مراحل یافتن مجهولات را طبقه بندی کنیم چرا که یک مساله ممکن است چندین مجهول داشته باشد . ما باید مشخص کنیم که چه مجهولی از معادله در اولویت قرار دهیم تا به حل مجهولات دیگر به ما کمک کند.
  4. تحلیل نیازمندیهای مسئله : ما برای حل مساله نیاز به قوانین و روشهایی داریم ، برای اینکار با مرور کلی مساله باید مشخص کنیم که مثلا این مساله نیاز به قوانین اتحاد و یا نیاز به فهم لگاریتم و یا نیاز به فهم انتگرال دارد و … تا بتوانیم آن را حل کنیم . در واقع ما برای حل مساله باید نیاز مندیهای فهم مساله را درک کنیم و سپس با فهم این نیازمندیها ، می توانیم مساله را حل کنیم.
  5. شناسایی قواعد حل مساله : وقتی ما نیازمندیهای مساله را فهمیدیم اکنون نوبت آن است که از خود این سوال را بپرسیم که آیا ما قواعد مورد نیاز برای حل مساله را می دانیم ، چرا که بدون فهم قواعد شما هرگز نمی توانید یک مساله را حل کنید مثلا شما بدون فهم قواعد مثلثات هرگز نمی توانید یک معادله مثلثاتی را حل کنید . اکنون که تمام مراحل بالا در مورد یک مساله دانستیم حال می توانیم با تمرکز یک مساله را تجزیه و تحلیل کنیم و از حل مسائل لذت ببریم.

 

 

 

منبع : http://math2easy.com/