خانه قوانین و مقررات نحوه صدور، تمدید و تجدید کارت بازرگانی

جستجو در سایت

چگونگی صدور ، تمدید و تجدید کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی  اعلام و نمونه فرمهای آن را منتشر شد.


اشخاص حقوقی

ضمن تأکید بر ضرورت مراجعه حضوری صاحبان امضاء مجاز به اداره امور مالیاتی ذیربط و دریافت و تکمیل اصل “دفترچه درخواست گواهی صدور، تمدید و تجدید کارت بازرگانی (اشخاص حقوقی)” به منظور ایجاد سهولت انجام امور مالیاتی و صرفه جویی در وقت، می توانید نسبت به دانلود و تکمیل پیش نویس دفترچه موصوف  از اینجا اقدام کنید.

اشخاص حقیقی

 

ضمن تأکید بر ضرورت مراجعه حضوری جنابعالی به اداره امور مالیاتی ذیربط و دریافت و تکمیل اصل “دفترچه درخواست گواهی صدور، تمدید و تجدید کارت بازرگانی (اشخاص حقیقی)” به منظور ایجاد سهولت انجام امور مالیاتی و صرفه جویی در وقت، می توانید نسبت به دانلود و تکمیل پیش نویس دفترچه موصوف  از اینجا اقدام کنید.

منبع : سازمان امورمالیاتی کشور