خانه قوانین و مقررات نحوه صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات

جستجو در سایت

بنابر شرایط مندرج درماده ۱۹ قانون مالیات برارزش افزوده ، نمونه صورتحسابهای مورد عمل :

(توضیح اینکه این نمونه ها مورد تایید برای رسیدگی به مالیات عملکرد مودیان نیز می باشد.) 

دریافت نمونه تصویری و اکسل فاکتور